Kontakt Jazyk SK
Úvodná strana Pravidlá Kompletné pravidla

Kompletné pravidla

Kompletní oficiální pravidla hry Fotbalgolf 


Oficiální pravidla fotbalgolfu jsou stanovena Světovou fotbalgolfovou asociací (WFGA) z důvodu sjednocení regulí na celém světě. Poslední změny v pravidlech byly provedeny dne 25.2.2018 - více informací zde.

Pravidlo 1. Hra

1.1. Obecně

Průběh a cíl hry: Hráč vykopne míč z výkopiště (místo speciálně označené pro první výkop). Po zastavení míče hráč kope dál do té doby, než dostane míč pomocí kopů do jamky.

1.2. Pohyb míče

Hráč nesmí podniknout nic, co by ovlivnilo pozici nebo pohyb míče, kromě pohybů, které jsou v souladu s pravidly. Pokud se míč zastaví a zůstane bez hnutí 3 sekundy, místo se stává uznatelným bodem pro další kop, i když míč po té posune např. vítr.

1.3. Body nezahrnuty v pravidlech

V nejasných situacích, které nejsou specifikované v pravidlech, by měl rozhodovat rozhodčí/komise.

Pravidlo 2. Kick play (hra na 18 jamek)

2.1. Obecně, Výherce

"Kick play" spočívá v zahrání každé jamky v daném kole (nebo kolech) a odevzdání skórkarty, ve které jsou zapsány body získané na každé jamce. Všichni hrají proti všem. Vyhrává hráč, který pro zahrání jamek v daném kole (kolech) použije nejméně kopů. Pokud komise rozhodne, že během jakéhokoliv  play-off není možné určit vítěze, pak je dalším nejlepším doporučeným řešením této situace porovnání skórkaret. Komise může určit vítěze na základě nejlepších dosažených výsledků ve finálním kole. Jestliže mají hráči stejné výsledky po posledním kole, porovnává se posledních devět jamek, potom posledních šest jamek, potom poslední tři jamky a nakonec poslední jamka.

2.2. Nezahraná jamka

Pokud hráč jamku nedohraje (tzn. neukončí jamku počtem dovolených kopů), nemůže ve hře dále pokračovat a je diskvalifikován (píše se mu na dalších jamkách automaticky 4x par jamky).

2.3. Odmítnutí dodržování pravidel

Pokud soutěžící odmítá dodržovat pravidla, která se týkají práv dalších soutěžících může být rozhodčím diskvalifikován.

Pravidlo 3. Vybavení

3.1. Obuv

Hráč může zvolit libovolnou obuv, s výjimkou bot, které by mohly poškodit hřiště (tzn. kopačky se  špuntama, výjimku tvoří tarfy). Rozhodnutí o vhodnosti obuvi je na komisi.

Pravidlo 4. Míč

4.1. Fotbalgolf se hraje s fotbalovým míčem velikosti č. 5.

Dohustit, či upustit míč na hřišti může hráč pouze mezi jamkou č.9 a č.10. 

4.2. Míč nevhodný pro hru

Míč není vhodný pro hru, pokud nemá správný tvar nebo je popraskaný. Míče nevhodné pro hru musí být vyměněny.

Pravidlo 5. Hráč

5.1.  Pravidla

Je povinností hráče znát pravidla hry.

5.2. Startovní čas a skupiny

Hráč musí startovat v čase určeném komisí. Hráč musí zůstat po dobu celého kola ve své skupině/dvojici určené komisí, pokud komise neschválí změnu.

5.3. Míč

Každý hráč si musí označit svůj míč.  Každý hráč je zodpovědný za hru správným míčem.

5.4. Bodování

 • Po každé jamce by měl zapisovač zkontrolovat skóre se všemi soutěžícími a zapsat jej. Zapsaný součet kopů zahrnuje i všechny trestné body. Po dokončení kola by měl zapisovač podepsat skórkartu a dát ji soutěžícímu. Pokud výsledky zapisuje více zapisovačů, každý musí označit a podepsat část, kterou zapsal.
 • Po ukončení hry si každý hráč musí zkontrolovat skóre u každé jamky a vyřešit jakékoli případné diskutabilní body s komisí. Musí se ujistit, že zapisovatel či zapisovatelé podepsali skórkartu, také ji podepsat a co nejdříve ji odevzdat komisi.
 • Další ustanovení:

  Po odevzdání skórkarty komisi není možné provádět žádné změny.

  Soutěžící odpovídá za správnost výsledků zapsaných v jeho skorkartě.

Pravidlo 6. Trénink

6.1. Před nebo po jednotlivých kolech

Je-li to povoleno komisí, může soutěžící trénovat na hřišti před soutěží i v den jejího konání.

6.2. Během hry

Hráč nesmí provést žádný zkušební kop během hry.

POSTIH ZA NEDODRŽENÍ PRAVIDLA 6.2.

Dva trestné body.

6.3. Trénink před turnajem

 • Páteční trénink je možný zdarma po zaplacení registračního poplatku a fyzické registrace pořadateli turnaje, v případě nedodržení podmínek může být hráč penalizován.
 • Zároveň se nepovoluje trénink na hřišti v den konání ligového/open turnaje a to před a během turnaje. V případě nedodržení podmínek může být hráč penalizován.
 • Penalizace
  • První neuposlechnutí – 2 body do celkového skóre v turnaji
  • Druhé neuposlechnutí – vyloučení z turnaje včetně propadnutí startovného

Pravidlo 7. Poskytnutí rady

 • Během hry může hráč radit komukoli hrajícímu na hřišti, nebo požádat o radu kohokoli ve své skupině/dvojici.
 • Hráč nesmí podávat svému protihráči špatné informace.

Pravidlo 8. Pořadí u výkopu

 • Soutěžící s nejnižším počtem kopů u poslední hrané jamky vykopává na další jamce jako první. Soutěžící s dalším nejnižším počtem kopů následuje atp.. Pokud mají dva nebo více hráčů stejný počet kopů na poslední jamce, hrají ve stejném pořadí jako u předešlé jamky.
 • Po tom, co všichni soutěžící ve skupině vykopnou své míče, začíná vždy hráč s míčem ležícím nejdál od jamky.
 • Jestliže se míč nachází blízko jamky, může hráč po konzultaci s ostatními hráči kopat na jamku mimo pořadí.
 • Jestliže hráč kope v době, kdy má hrát někdo jiný, nedostává žádný trestný bod.

Pravidlo 9. Výkopiště - místo výkopu

Výkop musí být proveden z výkopiště, které je označeno dvěma značkami. Hráč může při výkopu stát mimo plochu vyhrazenou pro výkop. Plochou výkopiště se rozumí plocha (čtverec, obdélník) ve vzdálenosti 3 metry před pomyslnou spojnicí značek. Dráha vykopnutého míče nemusí protnout spojnici značek.

Pravidlo 10. Hledání a identifikace míče

10.1. Hledání míče

Během hledání míče se hráč může dotýkat dlouhé trávy, keřů, stromů atp. pouze po dobu nezbytně nutnou k jeho nalezení a identifikaci (za předpokladu, že touto činností nevylepší polohu míče nebo směr dalšího kopu). Na hřišti není povoleno cokoli zničit. Za náhodný pohyb míčem hráč nedostává trestné body, ale musí jej vrátit zpět do původní polohy.

10.2. Identifikace míče

 • Hráč je zodpovědný za hru správným míčem. Každý hráč musí označit svůj míč identifikační značkou.  Pokud má hráč důvod domnívat se, že je určitý míč jeho, může jej zvednout, aby se o tom přesvědčil, bez trestných bodů. Předtím, než to udělá, musí svůj úmysl oznámit soupeřům.
 • V případě, že hráč neinformuje své soupeře či zvedne míč bezdůvodně, dostává jeden trestný bod.
 • Pokud zvednutý míč patří hráči, který jej zvedl, musí jej opět umístit zpět. Pokud tak neučiní, dostává dva trestné body.

Pravidlo 11. Hraní míče

11. 1. Kop může být proveden, až když se míč úplně zastaví.

11. 2. Úprava polohy míče

Hráč nesmí nijak vylepšit polohu míče ani plochu kolem něj (přemisťování, ohýbání, lámání rostoucích či upevněných věcí).

11. 3. Postoj

Hráč může před kopem zaujmout jakýkoli postoj za předpokladu, že nepoláme žádné větve atp.         

Pravidlo 12. Kopání do míče

12.1. Kopání do míče

Do míče se musí kopat spodní částí nohy (od kotníku dolů).

12. 2. Omezení

Míč nesmí být v kontaktu s nohou před samotným kopem. Pohyb nohy musí být plynulý!

12.2.1. Hráč smí provést kop podebráním špičkou či nártem a uvést míč do pohybu a to tak, že nelze míč na noze nést a měnit jeho směr během pohybu nohy anebo se míče dotýkat druhou částí nohy. Pohyb nohy musí být krátký. (Nezbytně nutná doba pro uvedení míče do pohybu).

12.2.2. Kop podrážkou. Hráč prvním dotekem podrážky uvede míč do pohybu. Není dovoleno na míč šlápnout a poté odehrát.

12.2.3. V případě dotyku nohou míče a následném pohybu míče, je to bráno jako kop. 

12.3. Pomůcky

Během kopu hráč nesmí používat žádné pomůcky či fyzickou oporu.

Pravidlo 13. Náhradní míč, špatný míč

13.1. Obecně

Hráč musí dokončit hru s míčem, se kterým jí začal na výkopišti. Míč může být vyměněn pouze v případě, že se ztratí nebo poškodí (viz pravidlo 4.2).

13.3. Špatný míč

Pokud hráč hraje špatným míčem, dostává dva trestné body. Pokusy soutěžícího hrané špatným míčem se do celkového skóre nepočítají. Pokud míč patří jinému soutěžícímu, musí jej postavit zpět na místo, odkud byl odkopnut.

Pravidlo 14. Green

14.1. Zvedání a čistění míče

Hráč může míč ležící na greenu zvednout a v případě potřeby očistit. Před zvednutím musí hráč řádně označit polohu míče a po očištění jej vrátit zpět na své místo. (viz pravidlo 18.1).

14.2. Míč visící nad jamkou

Jestliže jakákoli část míče přesahuje hranu jamky, má hráč povolen dostatek času k tomu, aby došel k jamce (bez zbytečných průtahů) a dalších 10 vteřin ke zjištění, zda se míč opravdu úplně zastavil. Pokud do té doby míč nespadne do jamky, považuje se za zastavený. Jestliže míč spadne do jamky po uplynutí této doby, má se za to, že hráč jamku zahrál posledním kopem.

14.3. Kop hráče během pohybu jiného míče

Hráč nesmí kopat, pokud je v pohybu míč jiného hráče. Pokud je hráč na řadě a poruší toto pravidlo, nedostává trestný bod.

Pravidlo 15. Vlajky

15.1. Držení, zvedání nebo odstranění vlajky

Během hry se vlajky z jamek nevyndavají. Před vykopnutím kdekoli na hřišti je možné vlajku podržet, zvednout nebo odstranit z důvodu lokalizace pozice jamky.

15.2. Nedovolené držení

Pokud soutěžící drží, zvedne nebo odstraní vlajku bez vědomí hráče na tahu, nebo během pohybu míče a nějakým způsobem to ovlivní jeho směr, dostává za tento čin dva trestné body. Poškozený hráč si může míč vrátit zpět na svou poslední pozici nebo pokračovat ve hře z místa, kde se nachází.

Pravidlo 16. Pohyb zastaveným míčem

16.1. Pohyb míčem osobou, která se hry neúčastní

Pokud míčem pohne osoba, která se hry neúčastní, musí se míč vrátit zpět na původní místo bez trestných bodů.

16.2. Pohyb míče způsobený hráčem nebo částí jeho vybavení

 • Za jakýkoliv pohyb nebo pouhý dotyk míče je hráč povinnen zapsat si jeden trestný bod a pokračuje z místa, kde míč leží.
 • Podle pravidel hráč nedostává trestné body za jim způsobený náhodný pohyb míče v následujících případech:
  • Hledání míče – viz pravidlo 10.1.
  • Zvednutí míče – viz pravidlo 18.1.
  • Při odstraňování náhodné překážky na hřišti – viz pravidlo 21.

16.3. Pohyb míče způsobený spoluhráčem nebo částí jeho vybavení

Za pohyb míče způsobený spoluhráčem či částí jeho vybavení jsou dva trestné body. Míč musí být vrácen zpět do původní polohy.

16.4. Pohyb míče jiným míčem

Pokud je ležící míč ve hře posunut jiným míčem po výkopu, musí být vrácen zpět na původní místo. Žádné trestné body.

Pravidlo 17. Míč v pohybu odražen nebo zastaven

17.1. Osobou, která se hry neúčastní

 • Pokud osoba, která se hry neúčastní odrazí nebo zastaví míč v pohybu náhodně (neúmyslně), pokračuje hráč z místa, kde se míč nachází – bez trestných bodů. (Příklad: hráč kopne míč a ten se odrazí od kolemjdoucího).
 • Pokud osoba, která se hry neúčastní odrazí nebo zastaví míč v pohybu úmyslně, vrací se míč na původní místo – bez trestných bodů. (Příklad: kolemjdoucí odkopne nebo se dotkne míče v pohybu).

17.2. Hráčem či částí jeho vybavení

Pokud je míč náhodně odražen nebo zastaven hráčem či jeho vybavením , dostává jeden trestný bod a hraje dál z místa, kde se míč nachází.

17.3. Soupeřem či jeho vybavením

Viz pravidlo 17.1.

17.4. Jiným míčem

 • Ležícím míčem:
  • Pokud je hráčův míč v pohybu zastaven či odražen jiným ležícím míčem ve hře, musí hráč pokračovat z místa, kde se právě nachází. Žádné trestné body.
 • Míčem v pohybu:
  • Pokud je hráčův míč v pohybu zastaven či odražen jiným míčem ve hře v pohybu, musí hráč pokračovat z místa, kde se právě nachází. Žádné trestné body.

Pravidlo 18. Zvedání, značení a umisťování

18.1. Zvedání a značení

 • Míč, který se podle pravidel může zvednout, může být zvednut hráčem nebo jinou osobou, které dal hráč svolení.
 • Pozice míče musí být před zvednutím označena podle pravidel. Pokud jeho pozice není řádně označena, dostává hráč trestný bod a musí míč vrátit na místo.
 • Pravidla pro označení míče jsou následující: standardní markovátko nebo mince a to za míčem ve směru hry.

18.2. Umístění

 • Podle pravidel fotbalgolfu musí být míč umístěn na své místo hráčem. Musí být položen přesně na místo, ze kterého byl zvednut, tzn. před značku.
 • Pokud se míč dá do pohybu, musí být umístěn zpět. Hráč nedostává žádné trestné body.

18.3. Označení na greenu

 • Je povinností hráče označit míč dle pravidel na greenu – viz bod 18.1. Dokud nebude míč označen dle pravidel, nesmí protihráč odehrát svůj míč.

Pravidlo 19. Čištění míče

Míč na hřišti může být po zvednutí očištěn podle pravidel 14.1.

Pravidlo 20. Míč asistující či zasahující do hry

20.1. Asistující míč

Pokud míč není v pohybu a hráč si myslí, že by mohl pomoci ve hře jiným hráčům, může svůj míč zvednout. Míč zvednut podle tohoto pravidla musí být označen a vrácen na své místo (viz pravidlo 18.2.). Míč smí být očištěn pouze v případě, že leží na greenu.

20.2. Míč narušující hru

Pokud míč není v pohybu a hráč si myslí, že by mohl narušit hru, může svůj míč zvednout nebo může být vyzván spoluhráčem,aby tak učinil. Míč, který je zvednut podle tohoto pravidla musí být označen a vrácen na své místo (viz pravidlo 18.2.). Míč smí být očištěn pouze v případě, že leží na greenu. Hráč  může hrát první pokud byl osloven spoluhráčem, aby nemusel označovat a zvedat svůj míč.

Pravidlo 21. Volně ležící náhodné překážky

 • Jestliže se míč dotýká nebo leží v nějaké náhodné překážce (např. spadlá větev atp., netýká se rostoucích keřů, stromů, terénních nerovností...) , může být překážka odstraněna. Pokud odstraňování překážky způsobí pohyb míče, musí být vrácen zpět na své místo. Hráč nedostává žádné trestné body.
 • Pokud je míč v pohybu, nesmí se překážky odstraňovat.
 • Pokud míč zůstane ležet v louži ( po dešti), umístí se na nejbližší suché místo, ne blíž k jamce (netýká se stálých vodních ploch) – bez trestných bodů.

Pravidlo 22. Překážky stálé, pevně spojené se zemí

22.1.  Trasa

 • Na začátku každé dráhy je na tabuli červenou šipkou vyznačena povinná trasa s překážkami, kterou míč musí projít. Překážky mohou být buď samostatně stojící (kámen, kůl...),nebo zdvojené (hrazda, dva spojené kameny...).
 • Pokud není červenou šipkou vyznačena trasa, je cesta k jamce libovolná.

22.2. Samostatně stojící překážky

Pokud míč neprojde povinnou trasu na které je umístěna samostatně stojící překážka, musí se stejnou cestou kopem vrátit zpět, aby překážku prošel ve směru hry.

22.3. Zdvojené překážky

Pokud míč neprojde povinnou trasu na které je umístěna zdvojená překážka, musí se libovolnou cestou kopem vrátit zpět, aby překážku prošel ve směru hry.

22.4. Pokud hráč mine povinnou překážku může také využít pravidlo nehratelného míče (viz pravidlo 24.).

Pravidlo 23. Ztracený míč

Pokud se míč ztratí nebo není hráčem rozpoznán během pěti minut, musí hráč použít ke hře nový míč, který vykopává z místa co nejblíže původnímu výkopu. Hráč dostává jeden trestný bod. Pokud se míč nachází za hranicemi hřiště, platí stejné pravidlo jako u ztraceného míče.

Pravidlo 24. Nehratelný míč

Hráč může prohlásit svůj míč za nehratelný kdekoliv na hřišti. Pokud se tak rozhodne, musí míč vrátit na místo posledního výkopu, které si označí značkou dříve, než opustí místo ( v případě, že tak neučiní, nemůže toto pravidlo aplikovat ). Hráč si připočte  jeden trestný bod.

Pravidlo 25. Auty

25.1. Míč je v autu, pokud se celým svým objemem zastaví:

 • na jiné dráze
 • v případě, že míč protne jinou dráhu a skončí v "rafu", kdy by následujícím kopem opět křížil jinou dráhu
 • za spojnicí červených tyček
 • za vymezovacími lany
 • v jamce, aniž by prošel povinnou překážku
 • v případě, že míč protne, nebo se zastaví, "chodníček/ku", či dráhu/ze (nezáleží na tom jestli před vyznačením výkopu, či za ním). Neplatí pro "chodníček následující jamky a dráhu následující jamky! Zde platí pravidlo, že před označením výkopu aut není.
 • ve vzduchu, ať už v křoví, na stromě, ve vzduchu mezi ploty atd.

25.2. Pokud je míč v autu, vrací se na místo posledního výkopu, které se označí značkou dříve, než se opustí místo a připočte se jeden trestný bod.

Pravidlo 26. Maximální počet kopů

26.1. Na každé dráze je počet kopů povolen maximálně do třínásobku paru dráhy ( např.: par dráhy je 4 – max. poče kopů je 12kopů).

26.2. Pokud se míč do maximálního počtu povolených kopů neumístí do jamky, zapisuje se čtyřnásobek paru (např.: par dráhy je 4 – zapisuje se 16).

Pravidlo 27. Postihy za porušování pravidel

Na základě svědectví spoluhráčů (nezvratné důkazy), že hráč vědomě porušil pravidla hry nebo hlásil nižší počet provedených kopů, může být hráč potrestán.

Pokud kdokoliv (hráč, rozhodčí, člen VV ČFGA a ostatních komisí ČFGA) prokazatelně zjistí, že jiný hráč vědomě podvádí (nahlásí menší počet kopů, resp. nepřipíše trestné body), je jeho povinností tuto situaci řešit ihned na místě a v danou dobu. Jedině tak lze následně tento přestupek řešit - dále (STDK). Znamená to, že výše uvedený, kdo náhodně zjistí, že nějaký hráč či skupina, při hře podvádí, nebo zaslechne, že si někdo hlásí menší počet kopů, než skutečně nahrál/i/ nebo provedl/i/ kop bez přičtení trestných bodů a je si jistý, že hráč či skupina vědomě podvádí, je jeho povinností tuto situaci řešit hned na místě se všemi zainteresovanými hráči. Musí si však být 100% jist, že má pravdu. Pokud si hráč(i) chybu nepřiznají a neopraví si výsledky ve skórkartě či mobilním telefonu, musí toto nahlásit rozhodčímu turnaje, případně přítomným členům VV ČFGA. Výkonný výbor ČFGA, ani rozhodčí nepředpokládají, že by podváděla celá skupina, a tak by se případné nedorozumění mělo vždy vysvětlit a opravit ještě na hřišti. Neúmyslnou chybu může udělat každý, proto je velmi důležitá vzájemná kontrola všech hráčů ve skupině! Jinak, než je uvedeno výše, nejde postupovat. Proto nelze po turnaji nikde rozšiřovat, že ten či onen, někde, možná "podváděl"! Protože takovéto tvrzení již nejde nijak dokázat - např. shoda o počtu kopů u všech hráčů ve skupině. Zde VV ČFGA uplatňuje obdobu "presumpce neviny" z trestního práva. Šiřitelé takovýchto dezinformací, které poškozují dobré jméno ČFGA, Fotbalgolfu a všech jejich členů, budou předáni k disciplinárnímu řízení STDK. 

27.1. Úroveň 1 – žlutá karta (1. důkaz o porušení pravidel)

 • písemné varování od ČFGA, (WFGA)
 • hráč má možnost do 15ti dnů toto obvinění písemně vyvrátit
 • rozhodnutí ČFGA, (WFGA) o udělení žluté karty, či nikoliv
 • diskvalifikace hráče z turnaje, ve kterém došlo k porušení pravidel
 • žlutá karta se uděluje podmínečně na dobu tří let a potom se vymaže.

27.2. Úroveň 2 – červená karta (2. důkaz o porušení pravidel)

 • písemné potvrzení od ČFGA, (WFGA) o druhém porušení pravidel
 • hráč má možnost do 15ti dnů toto obvinění písemně vyvrátit
 • ČFGA, (WFGA) vymaže 50 bodů z žebříčku ČFGA, (WFGA)
 • diskvalifikace hráče z turnaje, ve kterém došlo k porušení pravidel

27.3. Úroveň 3 – černá karta (3. důkaz o porušení pravidel)

 • písemné potvrzení od ČFGA, (WFGA) o třetím porušení pravidel
 • hráč má možnost do 15ti dnů toto obvinění písemně vyvrátit
 • ČFGA, (WFGA) vymaže všechny jeho body z žebříčku ČFGA, (WFGA)
 • ČFGA, (WFGA) udělí hráči zákaz účasti na všech soutěžích na dobu pět let
 • diskvalifikace hráče z turnaje, ve kterém došlo k porušení pravidel

Hlavní partneri

KOMA Modular s.r.o. PepsiCo CZ, s.r.o. Bernard pivovar

Základné informácie

História futbalgolfu na Slovensku sa začala na jeseň v roku 2016, kedy bola založená Futbalgolfová asociácia Slovenska - FGAS, ktorá se stala členem World footballgolf association - WFGA.

Dôležité odkazy

World Footballgolf Association logo gScore logo

Mediálni partneri


Nájdete nás na sociálních sieťach

FGAS na Facebook